PKP Energetyka

Przegląd klienta

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. To również specjalizuje się w usługach elektroenergetycznych Zatrudniając 4500 osób, zarządza kompleksową infrastrukturą energetyczną, obejmującą 600 tys. obiektów i elementów instalacji na liniach energetycznych o łącznej długości ponad 21,5 tys. km. Spółka jest również kluczowym dostawcą energii trakcyjnej zasilającej koleje w Polsce. Bezawaryjna eksploatacja infrastruktury PKP Energetyka ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i terminowości operacji w skali całej kolei w Polsce.

Ostra konkurencja na rynku energii wymaga od PKP Energetyka stałego podnoszenia jakości usług. Dlatego od wieli lat spółka inwestuje w cyfryzację. W ramach programu ciągłego doskonalenia, PKP Energetyka chciała unowocześnić proces zarządzania utrzymaniem majątku sieciowego. Głównym celem tego projektu było jego uporządkowanie, centralizacja i optymalizacja.

Spółka PKP Energetyka zdecydowała o wyborze IBM Maximo jako swojego rozwiązania Enterprise Asset Management oraz partnera biznesowego IBM, który miał wdrożyć rozwiązanie – Vetasi.

Wyzwanie

„Największym wyzwaniem była modernizacja systemów odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem sieciowym. Wcześniej używane były system GIS, dedykowane, niezintegrowane aplikacje oraz systemy biurowe. Wybór Vetasi oraz wdrożenia rozwiązania IBM Maximo to istotna zmiana w podejściu do zarządzania majątkiem sieciowym w PKP Energetyka” – mówi Ryszard Bryła, CIO PKP ENERGETYKA S.A.

Rozwiązanie

PKP Energetyka określiła, które zasoby i procesy są najistotniejsze i wymagają optymalizacji. System EAM został dostosowany do tych potrzeb oraz specyfiki branżowej. Dzięki temu mógł w konsekwencji ułatwić zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem. Wdrożenie koncentrowało się na kluczowych obszarach:

 • automatyzacji procesów biznesowych w zakresie doskonalenia ewidencjonowania i zarządzania majątkiem sieciowym
 • usprawnieniu zarządzania pracami konserwacyjnymi, inwestycjami i remontami,
 • standaryzacji działań wspierających planowanie rozwoju sieci,
 • zarządzaniu systemami pomiarowymi,
 • gromadzeniu wiedzy o sieci w systemie centralnym,
 • uporządkowaniu wiedzy o stanie prawnym nieruchomości i obiektów energetycznych,
 • zbieraniu i udostępnianiu informacji technicznych o elementach sieci i krytycznych parametrach pracy,
 • przechowywaniu historii prac i cyklu życia poszczególnych aspektów majątku sieciowego,
 • organizacji i uszczegółowieniu danych o sieci i odbiorcach,
 • technicznej i finansowej ocenie planowanych prac,
 • rejestracji kosztów działań podejmowanych w sieci,
 • dostępności wiedzy o inwentaryzacji i skutkach podejmowanych decyzji,
 • wspieraniu wdrażania standardów operacyjnych i modernizacyjnych,
 • implementacji zaawansowanych raportów i analiz.

Wyniki

Uruchomiona aplikacja mobilna znacząco przyczyniła się do poprawy efektywności procesów utrzymaniowych. Wyeliminowano z obiegu papierowe wersje raportów, a informacje o wykonywanych i rejestrowanych w aplikacji mobilnej czynności serwisowych stały się dostępne w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników systemu ZMS. Obecnie z aplikacji mobilnej korzysta 700 pracowników terenowych.

Vetasi i IBM Maximo umożliwiły spółce PKP Energetyka osiągnięcie celów biznesowych poprzez wsparcie transformacji firmy w szczególności w obszarach:

 • ● zarządzania zasobami ukierunkowanego na osiągnięcie niezawodności, stabilności oraz zapewnienie ciągłości biznesowej,
 • ● usprawnienia procesu podejmowania decyzji majątkowych,
 • ● zdolności budowania strategii zarządzania zasobami,
 • ● możliwości śledzenia, zarządzania i utrzymywania istotnych zasobów sieciowych,
 • ● scentralizowanego dostępu do raportów dotyczących konserwacji i napraw,
 • ● dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o zasobach,
 • zwiększonej efektywności procesu utrzymania nieruchomości,
 • poprawie bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych.