Terms of Use

Vetasi, spółka Grupy Cohesive, to niezależna jednostka biznesowa należąca do  Bentley Systems (Nasdaq: BSY), firma zajmującej się oprogramowaniem inżynieryjnym do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury. Vetasi inspiruje klientów do osiągania maksymalnej wartości przy wykorzystaniu ich zasobów fizycznych. Dostarczamy naprawdę skuteczne rozwiązania do zarządzania Twoją firmą i wszystkimi strategicznymi zasobami, dzięki czemu możesz lepiej wspierać swoich klientów i przygotować organizację na przyszłe wyzwania. Łączymy naszą wyjątkową w skali całego rynku wiedzę na temat transformacji biznesowej i operacyjnej z wiodącymi na rynku produktami. Vetasi współpracuje z IBM Maximo w zakresie EAM, Control Desk w zakresie ITSM, Planon w zakresie IWMS oraz z naszym centrum doskonałości w zakresie aplikacji technologii mobilnych.

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do strony Vetasi.com („Strona internetowa”), a korzystając z tej Strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz korzystać z tej Strony internetowej i powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

Wykorzystanie treści, Ograniczenia, Oświadczenie o ochronie prywatności

O ile nie wskazano inaczej w odpowiednim miejscu i pod warunkiem przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, masz prawo przeglądać, kopiować, drukować i rozpowszechniać (ale nie modyfikować) zawartość tej Strony internetowej; pod warunkiem, że (i) takie użycie służy wyłącznie do celów informacyjnych, niekomercyjnych, oraz (ii) każda kopia treści, którą wykonasz, musi zawierać informację o prawach autorskich lub inne przypisanie własności treści.

Nie jesteś upoważniony do kopiowania lub używania jakiegokolwiek oprogramowania, zastrzeżonych procesów lub technologii zawartych lub opisanych na tej Stronie internetowej.

Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie uzyskiwania dostępu do tej Strony internetowej i korzystania z niej.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i dane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz Oświadczeniem o plikach cookie, które zostają tu włączone przez to odniesienie. Niniejszym zgadzasz się na warunki naszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz Oświadczenia o plikach cookie, w tym wszelkie obowiązki nałożone w nich na Ciebie.

Prawa własności intelektualnej, Zakaz używania nazw lub logotypów

O ile nie wskazano inaczej, treść na tej Stronie internetowej jest dostarczana przez nas lub inny podmiot należący do Bentley Systems.

Ta Strona internetowa i jej treść są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w USA i/lub innych krajach. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub upoważnieniu na piśmie udzielonym przez odpowiedniego właściciela znaku towarowego, nie wolno używać żadnych znaków firmy Bentley,Systems, Cohesive lub Vetasi – samodzielnie ani w połączeniu z innymi słowami lub elementami projektu, w tym we wszelkich komunikatów prasowych, reklam lub innych materiałów lub mediów promocyjnych czy marketingowych, zarówno w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, wizualnej, jak i jakiejkolwiek innej.

Odniesienia do znaków towarowych innych firm na tej Stronie internetowej służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i nie oznaczają, że strony te zatwierdziły tę Stronę internetową lub jakikolwiek element jej treści. Niniejsze Warunki użytkowania nie dają użytkownikowi żadnego prawa do używania znaków towarowych innych podmiotów.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Korzystasz ze Strony internetowej i wszelkich materiałów zawartych na Stronie internetowej na własne ryzyko. Ze względu na liczne możliwe źródła informacji udostępnionych na Stronie internetowej oraz nieodłączną niepewność związaną z dystrybucją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia, nieścisłości lub inne problemy z takimi informacjami. Poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych na Stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego w wyniku korzystania ze Stronie internetowej. W stanach USA, w których wykluczenie szkód jest wyraźnie zabronione, zgadzasz się, że nasza odpowiedzialność, jeśli taka istnieje, jest ograniczona i nie przekroczy pięćdziesięciu dolarów (50 USD).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: JEŚLI WYRAŹNIE NIE WSKAZANO INACZEJ, STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE “AS IS”, CZYLI “TAK , JAK SĄ”. FIRMA BENTLEY WYKLUCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ NIOBOWIĄZUJĄCE ZE WZGLĘDU NA REGULACJE PRAWNE. FIRMA BENTLEY NIC NIE OŚWIADCZA, NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW STRONY INTERNETOWEJ. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TYCH MATERIAŁÓW. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE STRONA INTERNETOWA, MATERIAŁY LUB USŁUGI OFEROWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPEŁNIĄ JAKIEKOLWIEK WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANE, W SPOSÓB BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE W WYNIKU UŻYWANIA, MODYFIKACJI, WNOSZENIA WKŁADU, KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ. BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM UTRATĘ BIZNESU, DOCHODÓW, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH), BEZ WZGLĘDU NA TO JAK POWSTAŁY, CZY TO W WYNIKU NARUSZENIA LUB ZDOLNOŚCI DELIKTOWEJ, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ BENTLEY OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB MATERIAŁÓW CZY USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ I ZGADZA SIĘ NIE POZYWAĆ FIRMY BENTLEY Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ.

POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE CZY TO W KONTRAKCIE, USTAWIE, DELIKCIE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIE) LUB W INNY SPOSÓB.

Dodatkowe warunki

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania okaże się nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, to (i) w tej jurysdykcji zostanie ponownie zinterpretowana z maksymalnym skutkiem dozwolonym przez prawo, żeby możliwie jak najdokładniej zrealizować swój zamiar, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania pozostanie w pełnej mocy i skutkach oraz (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i skutkach.        

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania, publikując takie zmienione Warunki użytkowania pod linkiem do Warunków użytkowania (tj. na tej stronie internetowej, którą aktualnie przeglądasz) lub w innym miejscu tej Strony internetowej. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, o ile nie zostanie to przez nas wyraźnie określone inaczej. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z takimi zmienionymi Warunkami użytkowania poprzez sprawdzenie tej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej Strony internetowej po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków użytkowania oznacza zgodę na zmienione Warunki użytkowania.