Przemysł

Podtrzymanie wzrostu gospodarczego jest podstawowym wyzwaniem dla firm produkcyjnych, szczególnie tych, które znacząco odczuły skutki globalnego spowolnienia gospodarczego. Zmienność kursów walut i presja inflacyjna wpłynęły na wzrost kosztów eksportu, z drugiej zaś strony recesja spowodowała spadek popytu w wielu sektorach. Chociaż obserwujemy poprawę sytuacji ekonomicznej, to przedsiębiorstwa aby poprawiać swoją konkurencyjność i utrzymywać wzrost, w dalszym ciągu muszą koncentrować swoje działania na efektywności operacyjnej i kosztowej.

Doświadczenie branżowe

Nasz zespół uczestniczył w najbardziej prestiżowych projektach związanych z EAM na terenie Wielkiej Brytanii i poza nią oraz podsiada duże doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć we wszystkich głównych sektorach produkcji, w tym w przemyśle lotniczym, samochodowym, biotechnologicznym, w produkcji żywności i napojów, a także w przemyśle farmaceutycznym, transporcie i usługach.

Dostosowując rozwiązania IT do standardów, procesów i wyzwań przemysłu wytwórczego oraz wykorzystując narzędzia i procedury odpowiednie dla różnych sektorów, możemy pomóc organizacji w osiągnięciu oczekiwanego poziomu efektywności.

Maximo for Asset Management

Firma Vetasi specjalizuje się we współpracy z firmami produkcyjnymi w celu wdrożenia jednolitego rozwiązania EAM przeznaczonego do wsparcia procesów utrzymania majątku z uwzględnieniem wszystkich rodzajów posiadanych zasobów. W naszych wdrożeniach wykorzystujemy oprogramowanie Maximo for Asset Management, wiodące na rynku rozwiązanie w obszarze EAM. 

Zastosowane oprogramowanie pomaga organizacjom w utrzymaniu wysokiej niezawodności zasobów i aktywnie wspiera procesy produkcyjne w oparciu o zasady tzw. lean manufacturing. Wykorzystanie Maximo wpływa ponadto na poprawę bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z przepisami, co skutkuje zmniejszeniem kosztów utrzymania i pozwala na wypracowanie bardziej dopasowanych praktyk eksploatacyjnych. Ponadto Maximo wspiera organizacje w takich zagadnieniach branżowych jak:

 • Wsparcie przy planowaniu działań w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu z zasobów produkcyjnych;
 • Integracja z systemami klasy ERP i systemami wspierającymi produkcję;
 • Ułatwienie współpracy z klientami i dostawcami oraz dostarczenie szybkich mechanizmów reagowania na zmieniającą się strukturę łańcucha dostaw i warunki rynkowe;
 • Zarządzanie, monitorowanie i dokumentowanie procesów związanych z utrzymaniem majątku w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi;
 • Wspieranie różnych metodologii takich jak: utrzymanie zorientowane na niezawodność (Reliability Centred Maintenance), całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn (Total Productive Maintenance) czy dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice).

Korzyści

Nasze rozwiązania EAM umożliwiają przedsiębiorstwom lepszą kontrolę ich zasobów, ponadto zapewniają osiągniecie wielu innych korzyści, takich jak:

 • Pełna transparentność działań związanych z utrzymaniem i pracą we wszystkich oddziałach/jednostkach firmy, dla wszystkich rodzajów zasobów, przy wykorzystaniu wspólnego zestawu standardów;
 • Optymalizacja wydajności zasobów i procesów produkcyjnych, w rezultacie poprawa dostępności i obniżenie kosztu nabycia, utrzymania i złomowania;
 • Zmniejszenie kosztów i złożoności działań poprzez integrację procesów handlowych, produkcyjnych i finansowych;
 • Łączenie zasad „szczupłego myślenia” (ang. lean thinking) i myślenia pod kątem wartości (ang. value thinking) z solidnym, opartym na analizie ryzyka podejściem do zarządzania projektami w celu ułatwienia wdrażania programów poprawy efektywności i zwiększenia przewagi konkurencyjnej;
 • Poprawa bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przemysłu wytwórczego poprzez wdrożenie standardowych procesów pracy;
 • Zmniejszenie czasu i kosztu związanego ze obowiązkową sprawozdawczością;
 • Uzyskanie transparentności w zarzadzaniu łańcuchami dostaw i świadczeniu usługi logistycznych w skali globalnej;
 • Zapewnienie efektywności w zintegrowanym zarządzaniu zapasami;
 • Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie zarządzania zamówieniami;
 • Wsparcie dla procesów związanych z przetargami;
 • Większa kontrola środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia wysokiej wydajności i skutecznego reagowania na wahania popytu;
 • Zarządzanie umowami z dostawcami wraz kompleksowym wsparciem dla zarządzania kontraktami;
 • Wsparcie przy definiowaniu ofert usług i ich warunków (SLA) w celu dostosowania poziomów świadczenia usług do celów biznesowych;
 • Elastyczność dostosowania rozwiązania do zmieniających się wymagań i procesów roboczych;
 • Umożliwienie osiągnięcia zgodności z międzynarodowym standardem ISO 55000 w zakresie zarządzania majątkiem.

Speak to Vetasi an IBM Maximo Expert